Casio là một công ty của Nhật với mức độ nổi tiếng vô cùng